ผู้บริหาร มรท.ร่วมงานวันสถาปนากระทรวง อว. ครบรอบ 3 ปี

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้มอบหมายให้ ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย อ.ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย และ อ.ดร.ธัญณิชา ทองอยู่ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมงานวันสถาปนากระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ครบรอบ 3 ปี "3 ปี อว. กับความสำเร็จในการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ" โดยได้รับเกียรติจาก ศ.พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

กิจกรรมอื่นๆ