รักษาราชการแทนอธิการบดี มรท.รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ ชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้ารับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564 ในโครงการยกย่องเชิดชูเกียติข้าราชการ และบุคลากรของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำหรับโครงการนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่ข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ประพฤติปฏิบัติตน และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ทุ่มเทและมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ในราชการเป็นอย่างดี โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

กิจกรรมอื่นๆ