การประชุมแจ้งเกณฑ์การติดตาม ตรวจสอบฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ รศ.ดร.ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และคณะกรรมการฯ ในโอกาสการประชุมแจ้งเกณฑ์การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) สำหรับการประชุมแจ้งเกณฑ์ครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแจ้งเกณฑ์การสอบทานผลการดำเนินงานตามแผนงานและโครงการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเพื่อเป็นการตรวจทานคุณภาพของการบริหารงานในด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยว่ามีการดำเนินงานเป็นไปอย่างเหมาะสม และมีความโปร่งใส

กิจกรรมอื่นๆ