คณะครุศาสตร์จัดปฐมนิเทศ นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูฯ

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 อ.ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ในรูปแบบการปฐมนิเทศผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) สำหรับการปฐมนิเทศครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ที่เข้าร่วมการปฐมนิเทศ จำนวนกว่า 900 คน ได้มีการเตรียมความพร้อมให้เกิดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และงานในหน้าที่ครู รวมทั้งได้เรียนรู้งานด้านการสอนจากประสบการณ์จริง สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในภาคเช้าเป็นการปฐมนิเทศให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และในภาคบ่ายเป็นการปฐมนิเทศให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 5

กิจกรรมอื่นๆ