การประชุม คกก.คัดเลือกบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นด้านการวิจัยและบริการวิชาการ

อ.ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาคัดเลือกนักวิจัยเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติตามเกณฑ์ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อเข้ารับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2565 ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565

กิจกรรมอื่นๆ