การประชุม คกก.สรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ครั้งที่ 3/65

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมจินดามณี 8 ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณากลั่นกรองผู้มีความเหมาะสมเป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / การพิจารณาจัดทำร่างประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อสรรหาเป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี / การพิจารณาจัดทำร่างบันทึกข้อความเชิญผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อสรรหาเป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / การพิจารณาบันทึกข้อความ เรื่อง การสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่อนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กิจกรรมอื่นๆ