การประชุม คกก.ศูนย์ภาษา ครั้งที่ 1/65

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้อง 4/404 ชั้น 4 อาคาร 90 ปี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ภาษาฉบับใหม่ ประจำปี 2565 / การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำวารสารศูนย์ภาษา / การพิจารณาผลคะแนนสอบ TRU English Proficiency Test (TRU-EPT) ของนักศึกษารหัส 61 ในทุกสาขาวิชา / การพิจารณากิจกรรมแลกเปลี่ยนทางภาษา วิชาการ และวัฒนธรรมในประเทศหรือต่างประเทศให้กับนักศึกษา

กิจกรรมอื่นๆ