การประชุมหารือการแบ่งส่วนราชการภายใน มรท.

คุณสุภารัตน์ สินสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมหารือการแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สังกัดสำนักงานอธิการบดี ร่วมกับบุคลากรจากสำนักงานอธิการบดี สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา และสำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ เพื่อหารือร่วมกันในการพิจารณาตรวจสอบเกี่ยวกับประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีผู้แทนหน่วยงานเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565

กิจกรรมอื่นๆ