การประชุมหารือระหว่างรักษาราชการแทนอธิการบดี กับ คณบดี

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมหารือระหว่างรักษาราชการแทนอธิการบดี กับ คณบดี ทั้ง 6 คณะ เพื่อหารือร่วมกันในการพิจารณาโครงการเร่งด่วนเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย, การปรับโครงสร้างมหาวิทยาลัย และการเกลี่ยอัตรากำลัง, การเตรียมการเปิดภาคเรียน, โครงการพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนาความเป็นเลิศ, การพบปะบุคลากรของมหาวิทยาลัย, การพบผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี และสระบุรี ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565, การประชุมหารืออย่างเป็นกันเองของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย, การสื่อสารองค์กร, การหารายได้ของโรงแรมเทพธานีเพลส และหน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้งของมหาวิทยาลัย, การจัดพื้นที่การเรียนรู้ และการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมจินดามณี 8 ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565

กิจกรรมอื่นๆ