การประชุม คกก.อำนวยการ มรท. ครั้งที่ 2/65

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุมจินดามณี 8 ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาโครงสร้างหน่วยงานสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี / การพิจารณาเตรียมการเปิดภาคเรียน Onsite นักศึกษาภาคพิเศษ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 / การพิจารณาดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย / การพิจารณาการใช้โปรแกรม Zoom หรือ โปรแกรม Meet ในการจัดการสอน / การพิจารณาหน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี / การพิจารณาดำเนินการรวบรวม และรายงานข้อมูลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี / การพิจารณาการขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกเฉดสีภายนอกอาคาร โครงการปรับปรุงทาสีอาคาร 90 ปี

กิจกรรมอื่นๆ