การอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การจัดอันดับ THE Impact Ranking (SDGs) ประจำปี 2023

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดการอบรมเตรียมความพร้อมมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าสู่การจัดอันดับ THE Impact Ranking (SDGs) ประจำปี 2023 ในรูปแบบการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร อาจารย์ประจำสาขาวิชา และบุคลากร ที่เข้าร่วมการอบรม จำนวนกว่า 100 คน ได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยงานที่จำเป็นต้องปรับเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจาก คุณกรชวัล จันทิมา หัวหน้าโครงการ จาก Times Higher Education (THE) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านข้อมูลการศึกษาระดับอุดมศึกษาแก่สถาบันการวิจัยชั้นนำระดับโลก ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย

กิจกรรมอื่นๆ