คณะครุศาสตร์จัดปฐมนิเทศ นศ.สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมพระเพทราชา ชั้น 3 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ซึ่งจัดโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการปฐมนิเทศครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบแนวทางในการจัดการเรียนการสอน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและแนวปฏิบัติต่างๆ ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างความพร้อมและทัศนคติของนักศึกษาในการเรียนระดับปริญญาโท และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ และนักศึกษา

กิจกรรมอื่นๆ