วจก.จัดปฐมนิเทศ นศ.ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 64

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมพระเทพราชา ชั้น 3 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2564 ของคณะวิทยาการจัดการ สำหรับการปฐมนิเทศครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ของคณะวิทยาการจัดการที่เข้าร่วมการปฐมนิเทศ จำนวน 164 คน ได้รับทราบเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน แนวทางการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ตลอดจนบริการและสวัสดิการต่าง ๆ ที่คณะและมหาวิทยาลัยจัดให้แก่นักศึกษา

กิจกรรมอื่นๆ