มนส.จัดอบรมภาวะผู้นำและพัฒนาทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา มนส. ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.ดร.ภัทราพร โชคไพบูลย์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการภาวะผู้นำและพัฒนาทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 ของแต่ละสาขาวิชาในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 120 คน ได้รับการพัฒนาทักษะนักศึกษาด้านภาวะผู้นำ และการนำทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรม โดยได้รับเกียรติจาก คณาจารย์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม
สำหรับการอบรมครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน คือ ระหว่างวันที่ 9 - 11 พฤษภาคม 2565 โดยในวันที่ 9 และ 10 พฤษภาคม 2565 เป็นการอบรมด้านทักษะภาวะผู้นำ และในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เป็นการอบรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่นักศึกษา

กิจกรรมอื่นๆ