การประชุม คกก.นโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 6/65

ศ.เกียรติคุณ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ ประธานกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 6/2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565
โดยมีวาระสำคัญสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา ได้แก่ การรายงานการดำเนินการตามมติคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ในการประชุมครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 / การพิจารณาข้อเสนอการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2565) ของคณะวิทยาการจัดการ

กิจกรรมอื่นๆ