รักษาราชการแทนอธิการบดี ประชุมร่วมกับ บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา และตัวแทน นศ.

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมรติเทพ ชั้น 2 อาคาร 90 ปี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติประชุมร่วมกับ ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ผู้แทนสภานักศึกษาภาคปกติ และองค์การบริหารนักศึกษา เพื่อร่วมหารือแนวทางในการปฏิบัติงาน การจัดกิจกรรม การเตรียมความพร้อมรับการเปิดภาคเรียน และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านกิจการนักศึกษา พร้อมกันนี้ได้สอบถามถึงความต้องการของบุคลากรและนักศึกษาในส่วนที่อยากให้มหาวิทยาลัยดำเนินการเพิ่มเติม หรือปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

กิจกรรมอื่นๆ