การประชุม คกก.บริหารจัดการหลักสูตรหมวดศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 2/65

ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 2/2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาผลการเรียน รายวิชา ศท 0011701 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ของนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 / การพิจารณาผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาคพิเศษ / การพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงผลการเรียน ขาดสอบ (M) นักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 / การพิจารณาสรุปผู้รับผิดชอบรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป (สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี รหัส 64 เป็นต้นไป) และสรุปผู้รับผิดชอบรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป (สำหรับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี) / การพิจารณาการส่งคำร้องขอเลื่อนสอบ ขาดสอบปลายภาค นักศึกษาภาคปกติ

กิจกรรมอื่นๆ