การประชุมหารือการดำเนินการของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งฯ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมจินดามณี 8 ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติประชุมร่วมกับ อ.ดร.พันธ์ศักดิ์ พึ่งงาม อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ ในฐานะผู้รับผิดชอบหน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี , อ.ดร.ภาสกร รอดแผลง ผู้ช่วยอธิการบดี, คุณสุภารัตน์ สินสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และ คุณภัทร โตสำราญ นิติกร สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อหารือร่วมกันเกี่ยวกับการดำเนินการของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี ว่าจะดำเนินการไปในทิศทางใด เพื่อให้ศูนย์ดังกล่าวสามารถให้บริการวิชาการแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงให้ได้เกิดประโยชน์มากที่สุด

กิจกรรมอื่นๆ