นายกสภา มรท.นำคณะผู้บริหาร มรท. ร่วมหารือแนวทางการบูรณาการการทำงานร่วมกันกับ ผวจ.สิงห์บุรี

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมนายทองแสงใหญ่ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี คุณวิชัย ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร ซึ่งประกอบด้วย ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, อ.ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย, ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น, ผศ.อภิชาติ อาวจำปา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย, อ.ดร.ภาสกร รอดแผลง ผู้ช่วยอธิการบดี, อ.ดร.ธัญณิชา ทองอยู่ ผู้ช่วยอธิการบดี, ผศ.พรเทพ คัชมาตย์ ผู้ช่วยอธิการบดี, ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ, คุณสุภารัตน์ สินสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี, คุณสมพล สมดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี, คุณมนสิชา ชำมะรี นักวิเทศสัมพันธ์ ศูนย์ภาษา และ คุณเยาวลักษณ์ ขุนทอง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ชำนาญการ ศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบาย อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี เข้าคารวะ คุณชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมทั้งแนะนำคณะผู้บริหารชุดใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และร่วมหารือแนวทางการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างจังหวัดสิงห์บุรี กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมให้การต้อนรับ

กิจกรรมอื่นๆ