สำนักมาตรฐานฯ จัดอบรมประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามแนวทาง AUN-QA

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดการอบรมประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามแนวทาง AUN-QA (ASEAN University Network Quality Assurance) หรือ เครือข่ายการประกันคุณมหาวิทยาลัยอาเซียน ในรูปแบบการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ประจำหลักสูตรที่เข้าร่วมการอบรม จำนวน 120 คน ได้มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์และสาระของเกณฑ์ AUN-QA ตลอดจนเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำกรอบแนวคิดของเกณฑ์ AUN-QA ไปพัฒนาและบริหารจัดการหลักสูตร และเพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์ประเด็นที่ควรนำไปปฏิบัติ ปรับปรุงการบริหารจัดการหลักสูตร โดยใช้แนวคิดจากเกณฑ์ AUN-QA เพื่อจัดทำแผน บริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนได้อย่างสอดคล้องกับบริบทของหลักสูตร โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย

กิจกรรมอื่นๆ