มรท.จัดพิธีมอบสื่อการจัดการเรียนการสอน ในโครงการยกระดับการเรียนรู้ในโรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก จังหวัดลพบุรี สระบุรี และสิงห์บุรี พร้อมอบรมครูเรื่องการใช้สื่อสำหรับการเรียนการสอน

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดมอบสื่อการจัดการเรียนการสอน ในโครงการยกระดับการเรียนรู้ในโรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก จังหวัดลพบุรี สระบุรี และสิงห์บุรี และการอบรมครูผู้สอนเรื่องการใช้สื่อสำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สำหรับกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้สอนจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ จำนวน 32 โรงเรียน ในเขตจังหวัดลพบุรี สระบุรี และสิงห์บุรี จำนวน 158 คน ได้รับคำแนะนำในการใช้สื่อสำหรับการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ทักษะการอ่าน เขียน การคิดวิเคราะห์ และการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์และนักศึกษาจากสาขาวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป สังคมศึกษา ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

กิจกรรมอื่นๆ