การประชุมเตรียมการรับรายงานตัวบัณฑิต

คุณศุภศร ยินดีสุข ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมเตรียมการรับรายงานตัวบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 และ 2562 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 1 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาร่างการรับรายงานตัวบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี / การพิจารณาระยะเวลาและสถานที่ในการรับรายงานตัวบัณฑิต / การพิจารณาค่าใช้จ่ายในการรายงานตัวของบัณฑิต และการชำระเงินค่ารายงานตัวบัณฑิต

กิจกรรมอื่นๆ