การประชุม คกก.ดำเนินการกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนสถาบันราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/65

ผศ.สัญญลักษณ์ ศุภนาม ประธานกรรมการกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนสถาบันราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนสถาบันราชภัฏเทพสตรี เพื่อหารือร่วมกันในการพิจารณาการยกระดับสถานะจากกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนเป็นสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน หรือคงสถานภาพเป็นกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนไว้ต่อไป ณ ห้องประชุมวิสุทธสุนทร ชั้น 2 อาคารลวะศรี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565

กิจกรรมอื่นๆ