พิธีลงนาม MOU การบูรณาการความร่วมมือการยกระดับคุณภาพการวิจัยและพัฒนาชุมชน ระหว่างศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมจินดามณี 8 ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการความร่วมมือในการยกระดับคุณภาพการวิจัยและพัฒนาชุมชน ระหว่าง ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีสาระสำคัญตามบันทึกลงนามเพื่อพัฒนาบุคลากรของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน ให้มีความรู้ความสามารถในการดำเนินงานวิจัยตามหลักวิชาการอย่างถูกต้อง ตลอดจนเพื่อพัฒนาการให้บริการทางวิชาการร่วมกันระหว่าง ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กับ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และเพื่อบูรณาการความร่วมมือและประสานงานในการดำเนินการด้านสหกิจศึกษา ในการออกแบบกิจกรรมหรือหลักสูตรของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการจัดส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพเข้าฝึกประสบการณ์ ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี สถาบันการพัฒนาชุมชน และหน่วยงานในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน โดยบันทึกลงนามความร่วมมือฉบับดังกล่าวมีระยะเวลาของสัญญา 3 ปี คือระหว่างวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 - 11 พฤษภาคม 2568

กิจกรรมอื่นๆ