ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียนสาธิต ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งจัดโดยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองได้รับทราบถึงระเบียบข้อปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน การใช้ชีวิตในรั้วสถาบันการศึกษา ตลอดจนการบริการต่าง ๆ ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยในช่วงเช้าเป็นการประชุมผู้ปกครอง และปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ส่วนช่วงบ่ายเป็นการประชุมผู้ปกครอง และปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

กิจกรรมอื่นๆ