การประชุม คกก.ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 5/65

อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 5/2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ / การพิจารณารายงานสรุปผลการประเมินการสอน / การพิจารณาการยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ / การพิจารณาการยื่นขอรับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ.2564

กิจกรรมอื่นๆ