การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 2/65

คุณสุภกิณห์ แวงชิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ซึ่งมีคณะทำงานเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาทบทวนกิจกรรมและรับทราบปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด (จังหวัดลพบุรี) ประจำปี 2565 / การพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนและบูรณาการประชาสัมพันธ์ประเด็นสำคัญอื่น ๆ ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี อาทิ การแต่งกายผ้าไทย การประหยัดพลังงาน และการขับเคลื่อนลพบุรีเมืองสะอาด
โอกาสนี้ คุณสุภารัตน์ สินสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วย คุณภูมาดา ผลนิโครธ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าร่วมการประชุมด้วย

กิจกรรมอื่นๆ