สำนักวิทยบริการฯ จัดอบรมโครงการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล ครั้งที่ 2

ระหว่างวันที่ 5 - 31 พฤษภาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดการอบรมโครงการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล ครั้งที่ 2 ในรูปแบบการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลและความรู้อื่น ๆ ให้กับนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ที่สนใจ และชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี และสระบุรี
สำหรับการอบรมครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 11 วัน คือระหว่างวันที่ 5 - 31 พฤษภาคม 2565 โดยในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เป็นการอบรมเรื่อง ทักษะภาษาจีนเบื้องต้น โดย อ.สุกัญญา ทองแห้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม
วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เป็นการอบรมเรื่อง ประเพณีและวัฒนธรรมจีนที่น่าเรียนรู้ โดย อ.กวินกรณ์ ชัยเจริญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม
วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เป็นการอบรมเรื่อง การสร้างแอพพลิเคชั่นอย่างง่ายด้วย Thunkable โดยไม่ต้องเขียนโค้ด โดย คุณวันชัย ปิดตานัง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม
วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เป็นการอบรมเรื่อง การทำการตลาดดิจิทัลเพื่อนักธุรกิจรุ่นใหม่ โดย อ.รุ่งโรจน์ สุบรรณจุ้ย อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง และ เรื่องเทคนิคการตกแต่งภาพเพื่อนำไปใช้ในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ โดย คุณสุกัญญา บุญทวี นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม
วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เป็นการอบรมเรื่อง เทคนิคการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศบนหน้าเวปห้องสมุด โดย คุณปิติรัตน์ อินทุม บรรณารักษ์ ชำนาญการ, คุณเพ็ญพิชชา สิทธิวรยศ บรรณารักษ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เป็นการอบรมเรื่อง เทคนิคการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านสื่อสมัยใหม่ โดย อ.ดร.พรทิวา จุลสุคนธ์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม
วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เป็นการอบรมเรื่อง เทคนิคการออกแบบสื่อการสอนให้น่าสนใจ ด้วยโปรแกรม Canva โดย คุณนฤมล สุขเกษม บรรณารักษ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และการอบรมเรื่อง Gale Empowering Research ค้นคว้าฐานข้อมูลอย่างมีสไตล์ เพื่องานวิจัยในแบบสมบูรณ์ โดย คุณธนกฤต ลภัสศิริกุล จาก บริษัท Gale ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม
วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เป็นการอบรมเรื่อง การใช้โปรแกรม Artivive ในการสร้าง AR เพื่อการนำเสนองาน โดย อ.ดร.พรทิวา จุลสุคนธ์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม
วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เป็นการอบรมเรื่อง การจัดเก็บข้อมูลวิทยานิพนธ์ลงสู่ฐานข้อมูล TDC โดย คุณวรนุช โพธิ์สุวรรณ บรรณารักษ์ ชำนาญการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม
วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เป็นการอบรมเรื่อง วิธีการขอ ISBN e-book สำหรับนักเขียนมือใหม่ โดย คุณหทัยรัตน์ เสวกพันธ์ บรรณารักษ์ ชำนาญการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม
วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เป็นการอบรมเรื่อง ขายสติ๊กเกอร์ออนไลน์ สร้างรายได้แบบง่าย ๆ ใคร ๆ ก็ทำได้ โดย คุณอณุภา ทานะรมณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

กิจกรรมอื่นๆ