ผู้แทน มรท. ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการวางแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาสมรรถนะภาษาจีนและภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ระหว่างวันที่ 12 และ 13 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมพิมานจันทร์ ชั้น 12 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม อ.ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย ผศ.พรเทพ คัชมาตย์ ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อำนวยการศูนย์ภาษา และ อ.ภูเทพ ประภากร หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์ และหัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการวางแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาสมรรถนะภาษาจีนและภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการยุทธศาสตร์ต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ให้เกียรติกล่าวเปิดการประชุม
สำหรับการประชุมครั้งนี้มีกำหนดจัดขึ้นเป็นระยะเวลา 2 วัน คือในวันที่ 12 และ 13 พฤษภาคม 2565 โดยในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เป็นการบรรยายหัวข้อ นโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะภาษาจีนและภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ โดย รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม / การนำเสนอเกี่ยวกับแนวทางและโอกาสในการร่วมมือสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะภาษาจีนและภาษาอังกฤษ โดย Ms.Helga Stellmacher, Country Director จาก British Council ประเทศไทย และ Mr.Wang Huichang ผู้อำนวยการศูนย์ CLEC สำนักงานกรุงเทพฯ / การประชุมวางแผนขับเคลื่อนการพัฒนาสมรรถนะภาษาจีนและภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยมีการแบ่งกลุ่มวางแผนการดำเนินการแยกกัน ระหว่างภาษาจีน และภาษาอังกฤษ
ส่วนในวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 เป็นการนำเสนอและร่วมอภิปรายร่างแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาสมรรถนะภาษาจีน และภาษาอังกฤษ ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ และการประชุมวางแผนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภายใต้โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Re-Inventing University)

กิจกรรมอื่นๆ