รักษาราชการแทนอธิการบดีนำทีมผู้บริหาร มรท. ร่วมพิธีอัญเชิญพระพุทธเจ้าน้อยขึ้นประดิษฐาน ณ พุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาโลก

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 ณ พุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ ต.ห้วยโป่ง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น, อ.ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย, อ.ดร.ธัญณิชา ทองอยู่ ผู้ช่วยอธิการบดี และ อ.ดร.ภาสกร รอดแผลง ผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมพิธีอัญเชิญพระพุทธเจ้าน้อย หรือ พระพุทธลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ ขึ้นประดิษฐานเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาโลก ซึ่งจัดโดย มูลนิธิพุทธลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ โดยได้รับความเมตตาจาก พระราชวิสุทธิประชานาถ(หลวงพ่ออลงกต) องค์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิพุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ ให้เกียรติเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และได้รับเกียรติจาก คุณนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานฝ่ายฆราวาส
สำหรับพุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิแห่งนี้จัดสร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถานที่ศึกษา อบรม และปฏิบัติธรรม ตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมประจำจังหวัดลพบุรี

กิจกรรมอื่นๆ