คณะครุศาสตร์จัดอบรมเสริมสร้างสมรรถนะความท้าทายในการพัฒนาเด็กปฐมวัยยุคนววิถี

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ณ ห้อง 24/204 ชั้น 2 อาคารรัตนเทพสตรี อ.ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะความท้าทายในการพัฒนาเด็กปฐมวัยยุคนววิถี (Next Normal) เรื่อง หนังสือภาพ นิทาน ศิลปะ และสื่อเสริมการอ่าน การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ในรูปแบบการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ซึ่งจัดโดยสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาปฐมวัยที่เข้าร่วมการอบรม จำนวน 60 คน ได้รับการพัฒนาความรู้เสริมสร้างสมรรถนะและทักษะของนักศึกษาการศึกษาปฐมวัย และผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพ และเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยได้รับเกียรติจาก คุณชีวัน วิสาสะ นักเขียนหนังสือภาพสำหรับเด็กปฐมวัย และคุณวิภาวี ฉกาจทรงศักดิ์ นักเขียนหนังสือภาพและออกแบบสื่อเสริมการเรียนรู้ ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม
สำหรับการอบรมครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน คือในวันที่ 17 และ 18 พฤษภาคม 2565 ในรูปแบบของการบรรยายและการทำกิจกรรมประกอบการเรียนรู้ โดยมีการจัดการอบรมทั้งในรูปแบบ On Site และการเผยแพร่ผ่านเพจ Facebook ของคณะครุศาสตร์

กิจกรรมอื่นๆ