การประชุม คกก.จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/65

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในด้านแผนงานและผลิต ด้านตัวชี้วัดและเป้าหมายผลผลิต และด้านกรอบกิจกรรมหลัก และกิจกรรมย่อย จำแนกตามแผนงานและผลผลิต เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลในการขออนุมัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จากสำนักงบประมาณต่อไป

กิจกรรมอื่นๆ