การประชุม คกก.จัดทำรายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2/65

ผศ.ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาร่างการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบจากการจัดทำรายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 / การพิจารณาร่างการวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีหรือต้นทุนผลผลิตเพื่อการบริหาร

กิจกรรมอื่นๆ