การประชุม คกก.ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 5/65

รศ.ดร.รัชดาภรณ์ อมรชีวิน คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 5/2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาอนุมัติผลการเรียนนักศึกษาภาคพิเศษ / การพิจารณาการขอแก้ไขผลการเรียน ร. (I). ขาดสอบ (M และ X) นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ / การพิจารณาการขอเลื่อนสอบปลายภาค ภาคพิเศษ 2/2564

กิจกรรมอื่นๆ