การประชุม คกก.ตรวจรับพัสดุและควบคุมงานการก่อสร้างอาคารศูนย์กีฬา ครั้งที่ 2/65

ผศ.ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานโครงการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์กีฬาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมจินดามณี 8 ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาแผนงานก่อสร้างและแผนการส่งงวดของโครงการ

กิจกรรมอื่นๆ