มนส.จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเทคนิคการโค้ชและการให้คำปรึกษา

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ณ ห้อง 21/909 ชั้น 9 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำคณาจารย์และบุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 30 คน เข้าร่วมการอบรมการพัฒนาศักยภาพเทคนิคการโค้ชและการให้คำปรึกษา สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพคณาจารย์และบุคลากรให้พร้อมเหมาะสมตามแผนยุทธศาสตร์ และเพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานได้ โดยได้รับเกียรติจาก คุณหทัยรัตน์ สุดา นักวิชาการอิสระ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้ ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม
สำหรับการอบรมครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน คือในวันที่ 18 และ 19 พฤษภาคม 2565 ในรูปแบบของการบรรยาย และการจัดกิจกรรมกลุ่ม

กิจกรรมอื่นๆ