การประชุม คกก.ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 5/65

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องดอกนกยูง ชั้น 3 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาการแจ้งผลการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น / การพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงหัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์ / การพิจารณาแก้ไขผลการเรียน ขาดสอบ (X และ M) และ ร. (I) นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ / การพิจารณาผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ
ทั้งนี้ก่อนเริ่มวาระการประชุมได้มีพิธีมอบของที่ระลึกให้แก่ ผศ.จุฑามาศ พรรณสมัย, ผศ.ดร.วิภาศิริ แจ้งแสงทอง และ ผศ.วันวิสา แย้มกระจ่าง ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และพิธีมอบของที่ระลึกให้แก่ ผศ. ว่าที่ ร.ต.ดร.สุริยะ หาญพิชัย และ อ.นิเวศ เผื่อนทิม ในโอกาสได้รับรางวัลบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2564 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กิจกรรมอื่นๆ