ศูนย์ภาษาจัดอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุตรหลานบุคลากร มรท.

ระหว่างวันที่ 10 - 12 พฤษภาคม 2565 ณ ห้อง 24/207 ชั้น 2 อาคารรัตนเทพสตรี ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดโครงการบริการวิชาการ Family English Camp สำหรับบุตร หลาน ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านภาษาและเปิดโลกทัศน์ด้านภาษาอังกฤษให้แก่บุตรหลานของบุคลากรที่มีอายุระหว่าง 5 - 12 ปี ที่เข้าร่วมการอบรม โดยได้รับเกียรติจาก คณาจารย์จากสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

 

กิจกรรมอื่นๆ