การประชุม คกก.ประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 2/65

อ.ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณารายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 / การพิจารณาสรุปผลติดตามการทำงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2564 รอบ 6 เดือน

กิจกรรมอื่นๆ