การประชุม คกก.ประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 3/65

อ.ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณารายงานติดตามการดำเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปรับปรุงกิจกรรมรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 / การพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี พ.ศ. 2566 - 2570

กิจกรรมอื่นๆ