ผู้แทน มรท. นำ นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เข้าแนะนำตัวในโอกาสฝึกสอนใน รร.ตชด.จ.สระแก้ว พร้อมมอบสื่อการเรียนการสอน หน้ากาก และเจลแอลกอฮอล์

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาสารภี อ.อรัญประเทศ และ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวังศรีทอง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว อ.ดร.เนติ เฉลยวาเรศ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย ผศ.ณัฐทิญาภรณ์ การะเกตุ อาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ นำนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 4 จำนวน 3 คน และชั้นปีที่ 5 จำนวน 1 คน เข้าพบผู้บริหารของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ทั้ง 2 แห่ง ๆ ละ 2 คน ซึ่งนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จะฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา และนักศึกษาชั้นปีที่ 5 จะฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา พร้อมกันนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ส่งมอบสื่อในการจัดการเรียนการสอน หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ ให้แก่โรงเรียนทั้งสองแห่งด้วย 

กิจกรรมอื่นๆ