การประชุมคณะทำงานจัดการความเสี่ยง ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มรท.ฯ ครั้งที่ 1/65

ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดการความเสี่ยง ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ระดับมหาวิทยาลัย / การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดระบบและกลไกการประเมินการสอนอาจารย์

 

กิจกรรมอื่นๆ