การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ ครั้งที่ 5/65

รศ.ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 5/2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาสิทธิ สวัสดิการ การส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม / การพิจารณาประโยชน์สวัสดิการประกันสุขภาพกลุ่ม

โอกาสนี้คณะกรรมการฯ ได้มอบเค้กอวยพรวันเกิดให้แก่ คุณคนึง สลุงโครพ กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดด้วย

กิจกรรมอื่นๆ