การประชุมหารือจัดทำระบบลูกหนี้นักศึกษา

ผศ.ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมหารือระบบลูกหนี้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพื่อหารือร่วมกันในการพิจารณาการจัดทำระบบลูกหนี้การศึกษา ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมจินดามณี 8 ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565

กิจกรรมอื่นๆ