รักษาราชการอธิการบดี มรท. ร่วมการประชุมแสดงความคิดเห็นการปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ.ราชภัฏ พ.ศ.2547ฯ

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย คุณสุภารัตน์ สินสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมการประชุมหารือการแสดงความคิดเห็นการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 และแนวคิดการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ร่วมกับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอีก 37 แห่ง โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม

กิจกรรมอื่นๆ