รักษาราชการแทนอธิการบดี มรท. ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในพิธีพระราชทานถ้วยรางวัลพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 17.54 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ชนะเลิศการแข่งขันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานถ้วยรางวัล ซึ่งประกอบด้วยรางวัลที่ 1 รางวัลที่ 2 รางวัลชมเชย และ รางวัลอ่านดี รวม 4 ภาค
ในโอกาสนี้ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตลอดจน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 37 แห่ง และ นายสว่าง ภู่พัฒน์พิบูลย์ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย

กิจกรรมอื่นๆ