การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 5/65

ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 5/2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องช่อยูงทอง ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาการจัดการ (อาคาร 22) ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของคณะวิทยาการจัดการ (ฉบับปรับปรุง) / การพิจารณาผลการเรียนนักศึกษาภาคพิเศษ / การพิจารณาแก้ผลการเรียน ขาดสอบ (X) และ ร. (I) นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ / การพิจารณาแก้ไขผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ / การพิจารณาสรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อเสนอสภาวิชาการ / การพิจารณารายงานผลการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL) ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 / การพิจารณาแผนการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL) ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 / การพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล

กิจกรรมอื่นๆ