วจก. ปฐมนิเทศ นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคพิเศษ

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารคณะวิทยาการจัดการ ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาภาคพิเศษ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 ของคณะวิทยาการจัดการ สำหรับการปฐมนิเทศครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาภาคพิเศษในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, สาขาวิชาการจัดการ และสาขาวิชาการบัญชี ที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำนวน 78 คน ได้รับทราบแนวทางในการปฏิบัติตัวในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ถูกต้อง ตลอดจนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.คชา ศัยยกุล และ ผศ.กฤดาพรรณ ปานทองคำ อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

กิจกรรมอื่นๆ