การประชุมหารือทบทวนแบบประเมินสายวิชาการและสายสนับสนุน

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมจินดามณี 8 ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.ดร.สุธาสินี ศิริโภภิรมย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมหารือแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของสายวิชาการและสายสนับสนุน ร่วมกับ ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, ผศ.อภิชาติ อาวจำปา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย, คุณสุภารัตน์ สินสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และบุคลากรสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อหารือร่วมกันในการพิจารณาทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน

กิจกรรมอื่นๆ