การประชุมบุคลากร มรท. ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมกับชี้แจงแนวนโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยใน 5 พันธกิจ 
จากนั้นเป็นการชี้แจงเรื่องบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ โครงการสำคัญ และผลการดำเนินงานในระยะ 2 เดือน โดยรองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ , การชี้แจงในประเด็นการเตรียมการเปิดภาคการศึกษา ในปีการศึกษา 2565 แบบ Onsite โดย ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, ผศ.ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และ ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และในช่วงสุดท้ายของการประชุมได้เปิดโอกาสให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ได้มีโอกาสร่วมแสดงความคิดเห็น ปัญหา และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานด้วย
สำหรับการประชุมในวันนี้แบ่งการประชุมเป็น 2 ช่วง โดยในภาคเช้า เวลา 09.30 - 11.30 น. เป็นการประชุมบุคลากรสายวิชาการ จำนวน 312 คน และในภาคบ่าย เวลา 13.00 - 15.00 น. เป็นการประชุมบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 264 คน

กิจกรรมอื่นๆ